ข้อกําหนดและเงื่อนไข - Globistack

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

1. คำจำกัดความ

1.1. "Globistack": Globistack Limited ตั้งอยู่เลขที่ 1 Coliemore Road, Dalkey, Dublin, Ireland หมายเลขทะเบียนบริษัท 702580.

1.2. "ลูกค้า": ฝ่ายที่ทำข้อตกลงกับ Globistack

1.3. "คู่สัญญา": Globistack และลูกค้า

1.4. "ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง": Globistack หรือ ลูกค้า เป็นรายบุคคล

1.5. "สัญญา": การจัดการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญาเมื่อลูกค้ายอมรับข้อเสนอหรือใบเสนอราคา

1.6. “ซอฟแวร์”: หมายถึงเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป โมดูลหรือส่วนประกอบทั้งหมด และคู่มือ โบรชัวร์ วิดีโอ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2. การบังคับใช้

2.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับใบเสนอราคา ข้อเสนอ กิจกรรม คำสั่งซื้อ สัญญา และการส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยหรือในนามของ Globistack

2.2. คู่สัญญาสามารถเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

2.3. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่รวมการบังคับข้อกำหนดและเงื่อไขเพิ่มเติม และ/หรือ บ่ายเบี่ยงข้อกำหนดทั่วไปของลูกค้า หรือของบุคคลที่สาม


3. ข้อเสนอ และใบเสนอราคา

3.1. ข้อเสนอและใบเสนอราคาจาก Globistack จะไม่มีส่วนร่วม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

3.2. ข้อเสนอพิเศษหรือใบเสนอราคามีอายุสูงสุด 1 เดือนนับจากวันที่เสนอ เว้นแต่จะมีการระบุระยะเวลาการยอมรับอื่นไว้ในข้อเสนอหรือใบเสนอราคา

3.3. หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อเสนอหรือใบเสนอราคาภายในระยะเวลา ข้อเสนอหรือใบเสนอราคาจะสิ้นสุดลง

3.4. ข้อเสนอและใบเสนอราคาใช้ไม่ได้กับการสั่งซื้อซ้ำ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร


4. ค่าธรรมเนียม

4.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย Globistack ระบุไว้ในข้อเสนอหรือใบเสนอราคา บริการหรือใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รวมไว้อย่างชัดเจนจะเป็นเรื่องของข้อเสนอใหม่หรือใบเสนอราคาจาก Globistack

4.2 ผลการดําเนินงานจะออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าเป็นระยะตามเหตุการณ์สําคัญที่อธิบายไว้ในข้อเสนอหรือใบเสนอราคา และสําหรับบริการที่เกิดซ้ำตามตารางการออกใบแจ้งหนี้ที่ระบุไว้ในข้อเสนอหรือใบเสนอราคา เมื่อได้รับแต่ละเหตุการณ์สําคัญ Globistack จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสําหรับเหตุการณ์สําคัญต่อไป บริการที่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจะถูกออกใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นค่าเริ่มต้น (เว้นแต่ Globistack จะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น)

4.3. ลูกค้าจะชำระใบแจ้งหนี้ของ GlobiStack ภายในยี่สิบ (20) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับ

4.4. ในกรณีที่มีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า Globistack มีสิทธิ์ที่จะระงับบริการและสิทธิ์ของลูกค้า (รวมถึงใบอนุญาต) จนกว่าจะได้รับการชำระเงิน โดยที่ Globistack จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อการวางแผนโครงการที่ตกลงไว้ Globistack สงวนสิทธิ์ในการเริ่มต้นเหตุการณ์สำคัญครั้งใหม่ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญครั้งก่อนหน้าแล้วเท่านั้น

4.5. ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินล่าช้า Globistack จะมีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเริ่มต้นโดยอัตโนมัติที่ 1.5% ต่อเดือน โดยคำนวณต่อวันนับจากวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้จนถึงเวลาที่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ โดยไม่มีผลต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่นใดที่มีให้ Globistack ในบริบทของข้อเสนอหรือใบเสนอราคา นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยอัตราคงที่ 10% ของยอดรวมของใบเสนอราคาด้วยขั้นต่ำ 250 ยูโร สำหรับค่ากู้คืนของ Globistack โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ Globistack ในการเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติม หาก Globistack สามารถพิสูจน์ได้ว่าเสียหายเกินจำนวนดังกล่าว

4.6. หากลูกค้าโต้แย้งใบแจ้งหนี้ (บางส่วน) จาก Globistack ลูกค้าจะแจ้ง Globistack เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 8 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ พร้อมแจ้งเหตุผลโดยละเอียดและมีหลักฐานสำหรับข้อพิพาท หากไม่ปฏิบัติตามใบแจ้งหนี้จะถือว่ายอมรับ ส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งจะชำระตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้


5. การยอมรับ

5.1. เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาหรือข้อเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาดังกล่าวจะกลายเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา

5.2. การยอมรับทางวาจาของลูกค้าจะมีผลต่อ Globistack หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันสิ่งนี้เป็นลายลักษณ์อักษร (หรือทางอิเล็กทรอนิกส์) เท่านั้น


6. ดำเนินการ

6.1. Globistak ตกลงที่จะให้บริการด้วยความทุ่มเท ความจริงจัง และความสามารถที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตามที่สามารถคาดหวังได้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ GlobiStack จะอุทิศเวลาและทักษะที่จำเป็นในการให้บริการ

6.2. คู่สัญญาต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้กับพวกเขา ข้อผูกมัดนี้รวมถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสถานะทางสังคมที่เกี่ยวข้องและการจดทะเบียนในทะเบียนธุรกิจ

6.3. Globistack จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา กำหนดการใดๆ เป็นเพียงการบ่งชี้และไม่มีผลผูกพัน การขยายระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่สามารถให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการยกเลิกข้อตกลงหรือการชดเชย


7. ข้อกำหนด และระยะเวลา

7.1. เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาของสัญญาคือหนึ่ง (1) ปีและจะต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยระยะเวลาเดิมเว้นแต่จะถูกยกเลิก

7.2. การบอกเลิกสามารถทำได้โดยแจ้งล่วงหน้า 90 วัน

7.3. คู่สัญญาไม่สามารถยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยไม่มีเหตุผล

7.4. หากลูกค้ายุติสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในสัญญาจะยังคงค้างชำระกับ Globistack ทั้งหมด และจะต้องจ่ายเมื่อมีการยุติ

7.5. สัญญาอาจถูกยกเลิกก่อนกำหนดโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมีผลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเสียค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก แต่ขึ้นอยู่กับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการชดเชยของฝ่ายที่ยุติ ในกรณีของ:

(ก) การหลอกลวงหรือความผิดพลาดโดยเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่ง;

(ข) การละเมิดข้อ 5 (การไม่ได้มา) หรือข้อ 6 (การรักษาความลับ) โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยอีกฝ่ายหนึ่ง

(ค) ในกรณีที่ (ขอ) ล้มละลาย ไร้ความสามารถอย่างชัดแจ้ง หรือการระงับการชำระเงินของอีกฝ่ายหนึ่ง; หรือ

(ง) การผิดนัดตามสัญญาอื่นใดภายใต้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับแจ้งการผิดนัดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ผิดนัดจะยืนยันภายในห้า (5) วันทำการว่าได้รับแจ้งการผิดนัดและยืนยันแผนการดำเนินการหากตกลงตามข้อกล่าวหา


8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง: สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (รวมถึงในซอฟต์แวร์) สิทธิ์ในฐานข้อมูลและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในผลงานเอกสารรูปภาพ การแสดง การสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลการศึกษาการวิจัย วิธีการการแสดงหรือการประดิษฐ์และอื่น ๆ รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและรูปแบบอื่น ๆ ของการคุ้มครองที่คล้ายกันทุกที่ในโลกที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์บริการและโครงการที่ส่งมอบโดย Globistack ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ และสิทธิ์ในการยื่นขอความคุ้มครองสําหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและเพื่อบังคับใช้การคุ้มครองดังกล่าว

8.2. ระหว่างคู่สัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้ในบริบทของสัญญา

8.3. ลูกค้าไม่สามารถ (1) แยกส่วน ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ เว้นแต่และเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามการจำกัดดังกล่าว (2) แก้ไข รวมกับโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์อื่น แปลหรือดัดแปลงในลักษณะอื่นใด หรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ (พัฒนา) ผลิตภัณฑ์อื่น (3) เช่า สัญญาเช่า อนุญาต ให้ยืม หรือทำอย่างอื่นในเชิงพาณิชย์ ถ่ายโอน หรือทำให้ใช้งานได้ (ยกเว้นที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลง) ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การแบ่งเวลาหรือการจัดการตัวแทนบริการ และโดยทั่วไป ใช้บริการ Globistack และ ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่อนุญาตโดยชัดแจ้งในสัญญา การปรับเปลี่ยน การแก้ไข การปรับปรุง หรืออนุพันธ์ของบริการและผลิตภัณฑ์ของ Globistack หรือโดยลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของพวกเขา แม้จะมีข้อห้ามในการดำเนินการดังกล่าวในข้อตกลง โดยอัตโนมัติและโดยที่ Globistack จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ สำหรับ สิ่งนี้เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Globistack รวมถึงสิทธิ์ทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน การปรับปรุง และอนุพันธ์ดังกล่าว ลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นโดยออกค่าใช้จ่ายเอง (และรับปากว่าบุคคลที่สามจะดำเนินการที่จำเป็น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

8.4 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใด Globistack ได้รับอนุญาตให้พัฒนาเพิ่มเติมและจำหน่ายซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย Globistack ในบริบทของสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Globistack ได้อย่างอิสระและไม่จำกัด เพื่อ พัฒนาเพิ่มเติมและทำการค้าหรือทำให้ใช้งานได้ (ด้วยตนเองหรือโดยความร่วมมือกับหรือผ่านบุคคลที่สาม) ทั้งในระหว่างระยะเวลาของสัญญาและหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานดังกล่าวไม่ควรส่งผลให้ Globistack ไม่สามารถให้บริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้อีกต่อไป หรือลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และสัญญานี้

8.5 การใช้งานใด ๆ โดยลูกค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริการและซอฟต์แวร์ของ Globistack และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Globistack ในสัญญาแยกต่างหากระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งสิทธิ์ในการใช้งานและรูปแบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าค้างชำระจะถูกวางลง อย่างไรก็ตาม Globistack ไม่มีภาระหน้าที่ในการให้สิทธิ์การใช้งานดังกล่าว

8.6 ลูกค้าอนุญาตให้ใช้ชื่อบริษัท ชื่อแบรนด์ และโครงการเพื่อส่งเสริมบริการของ Globistack ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โบรชัวร์ และสื่ออื่นๆ ลูกค้ายินยอมให้กล่าวถึง Globistack ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ของ Globistack ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ ลูกค้าจะไม่ลบรายการนี้


9. การไม่จ้างงาน

9.1. ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ติดต่อพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงของ Globistack ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในระหว่างระยะเวลาของความร่วมมือและเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนหลังจากสิ้นสุด สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัดหางาน การจ้างงาน หรือความร่วมมือในรูปแบบใดๆ

9.2. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดการไม่จ้างงานนี้ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าชดเชยในอัตราคงที่เท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดที่ Globistack ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนการซื้อกิจการ โดยไม่กระทบต่อ สิทธิ์ของ Globistack ในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่เกิดความเสียหายมากกว่านี้


10. การรักษาความลับ

10.1. คู่สัญญาดำเนินการระหว่างระยะเวลาของสัญญา และเป็นระยะเวลาห้า (5) ปีนับจากการยุติ ที่จะละเว้นจากทั้งบัญชีของตนเองและร่วมกับในนามของหรือในนามของบุคคลที่สามใดๆ ในความสามารถ การแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง หรือการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการดำเนินการตามสัญญา สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับจาก หรือเกี่ยวกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ/หรือกิจกรรมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง) รวมถึง ข้อกำหนดของสัญญา ภายใต้ (1) ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (2) ในกรณีที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ (โดยมีเงื่อนไขว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงข้อผูกมัดดังกล่าว (ตามขอบเขตที่อนุญาต ตามกฎหมาย)) และ (3) ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญา (รวมถึงการใช้และบังคับใช้สิทธิ์ของคู่สัญญา)

10.2. คู่สัญญาจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ


11. การรับประกัน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลผูกพันระหว่าง Globistack และลูกค้า ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการจะได้รับ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้เขียนหรือผู้ถือลิขสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายหรือความรับผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะในการกระทําของสัญญาการละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือการใช้งานหรือการติดต่ออื่น ๆ ในซอฟต์แวร์


12. ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

12.1. Globistack รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา ในขอบเขต ที่ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก Globistack และสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนี้สำหรับลูกค้า

12.2. ลูกค้าอาจกำหนดให้ Globistack รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและการละเว้นในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลง ตามข้อ 7.4

12.3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน Globistack ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการให้การสนับสนุนทางเทคนิค

12.4. ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาต ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Globistack อาจไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ยกเว้นสำหรับบทบัญญัติใด ๆ ที่ตรงกันข้ามกับข้อตกลงนี้ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือความเสียหายที่ตามมา การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายต่อชื่อเสียง การสูญเสียลูกค้า สัญญาและค่าความนิยม การพลาดโอกาส ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเลือก การเรียกร้องของบุคคลที่สาม หรือการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ของข้อมูลอันเป็นผลจากสัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (โดยสังเขป) จากการใช้งานของซอฟต์แวร์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดย GlobiStack

12.5. ความรับผิดทั้งหมดของ Globistack ในบริบทของสัญญา โดยไม่คำนึงถึงมูลเหตุแห่งความรับผิดและตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ จะจำกัดเพียงการชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเท่านั้น โดยจำนวนเงินสูงสุดคือค่าธรรมเนียม ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ลูกค้าชำระสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ยอดรวมในกรณีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นประจำจะต้องไม่เกินยอดรวมของค่าธรรมเนียมในระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดจาก Globistack เมื่อระยะเวลาการชำระเงินหมดอายุจะไม่รวมอยู่ในความรับผิดของ Globistack

12.6. โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Globistack จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าจากการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สามต่อลูกค้า ตามขอบเขตที่อิงตามการละเมิดโดยผลิตภัณฑ์ของ Globistack ที่พัฒนาขึ้นในบริบทของข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่ให้ไว้

(1) ว่าลูกค้าแจ้งให้ GlobiStack เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว;

(2) Globistack ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่และอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและการเจรจาใด ๆ และข้อตกลงฉันมิตร;

(3) ลูกค้าจัดหา Globistack ตามคำร้องขอและค่าใช้จ่ายของ Globistack พร้อมความช่วยเหลือตามสมควรในบริบทของการป้องกันโดย Globistack; และ

(4) ลูกค้าไม่ได้แสดงข้อความเชิงลบเกี่ยวกับ Globistack หรือรับทราบถึงการละเมิดที่ถูกกล่าวหาภายใต้ Globistack

หากเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ Globistack จะชดเชยความเสียหายที่ลูกค้าได้รับจากการเรียกร้องดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นตามที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาในกรณีสุดท้ายห รือตามที่ตกลงกันโดย Globistack ในสัญญาการระงับข้อพิพาทกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงการระงับดังกล่าวยกเว้นลูกค้าจากความรับผิด (ทางการเงิน) ใด ๆ ในเรื่องนี้

12.7. ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้หากการเรียกร้องของบุคคลที่สามเกิดขึ้นจาก

(1) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยหรือในนามของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง;

(2) ส่วนประกอบที่ให้บริการแก่ Globistack โดยลูกค้าหรือบุคคลที่สามสำหรับการใช้งาน การประมวลผล การประมวลผลหรือการรวมเข้าด้วยกัน;

(3) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้ทำโดย Globistack;

(4) ความล้มเหลวในส่วนของลูกค้าในการใช้เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ Globistack จัดหาให้ หรือความล้มเหลวในการติดตั้งหรือผสานรวมการแก้ไขใดๆ ที่ Globistack จัดทำขึ้น หาก Globistack ระบุว่าการแก้ไขดังกล่าวจำเป็นเพื่อป้องกัน/แก้ไขใดๆ (เป็นไปได้ ) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือ

(5) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่นที่ไม่ได้พัฒนาโดย Globistack หากการละเมิดไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการรวมกันนี้

12.8. ในกรณีของการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (ที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นไปได้) โดยผลิตภัณฑ์ Globistack Globistack มีสิทธิ์ โดยออกค่าใช้จ่ายเองและตามทางเลือกของ Globistack:

(1) เพื่อรับสิทธิ์การใช้งานในนามของลูกค้าจากบุคคลที่สาม เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าต่อไป; หรือ

(2) แก้ไขส่วนที่ละเมิด (ถูกกล่าวหา) ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา หรือแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอีกต่อไป

 12.9. หาก (1) และ (2) ไม่สามารถทำได้ตามสมควร Globistack มีสิทธิ์ที่จะยุติสิทธิ์การใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลทันที และลูกค้าจะยุติสิทธิ์การใช้งานในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมที่คำขอร้องแรกของ Globistack

12.10. บทความนี้ถือเป็นการชดเชยแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้า และความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ Globistack ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ข้างต้น


13. ทั่วไป

13.1. ไม่สามารถถ่ายสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย การสละสิทธิ์ใด ๆ จากสัญญาสามารถทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น Globistack อาจเหมาช่วงกิจกรรมของตนในบริบทของสัญญา แม้ว่า Globistack ยังคงรับผิดชอบต่อลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่รับเหมาช่วงดังกล่าว

13.2. สัญญาประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาโดยคำนึงถึงสาระสำคัญของสัญญานั้น และแทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ ข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนจดหมายหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนั้น Globistack จะไม่ผูกพันตามเงื่อนไขที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นๆ ของลูกค้า แม้ว่า Globistack จะไม่ได้ปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยชัดแจ้งเป็นรายกรณีไปก็ตาม สัญญาสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยภาคผนวกหรือใบเสนอราคาใหม่ที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

13.3. ความเป็นโมฆะ ความไม่ถูกต้อง และ/หรือการบังคับใช้ไม่ได้ของข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของสัญญา ไม่มีทางที่จะประนีประนอมกับบทบัญญัติอื่น ๆ ของสัญญา ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาตกลงที่จะเจรจาโดยสุจริตเพื่อแทนที่บทบัญญัติที่เป็นปัญหาด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ซึ่งใกล้เคียงกับความตั้งใจของคู่สัญญามากที่สุด

13.4. ลูกค้าสละสิทธิ์ในการระงับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้

13.5. ภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับ การแปลใด ๆ จะทําเพื่อความสะดวกเท่านั้น


14. การแจ้งเตือน

14.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา การแจ้งหรือการแจ้งการผิดนัดจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีผลบังคับใช้ใดๆ ภายใต้สัญญานั้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหรือในนามของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

14.2. คำบอกกล่าวและการแจ้งการผิดนัดดังกล่าวที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับทางจดหมาย (ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จรับเงิน) พร้อมสำเนาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือหากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยืนยันทางจดหมายตามที่อธิบายไว้

14.3. โดยมีเงื่อนไขว่าการสื่อสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกส่งกลับเป็นไม่พร้อมใช้งาน การแจ้งเตือนจะถือว่าได้รับแล้ว 14 วันทำการหลังจากวันที่โพสต์จดหมายหรือก่อนหน้านี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายยืนยันว่าได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวก่อนหน้านี้ (แม้ว่าจะไม่รวมการตอบรับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ของใบเสร็จรับเงิน)

 14.4. สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ ที่อยู่ของแต่ละฝ่ายจะเป็นที่อยู่ที่ระบุไว้ในตอนต้นของสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปลี่ยนที่อยู่ในการแจ้งเตือนและบุคคลที่ติดต่อได้โดยการแจ้งให้ทราบตามข้อนี้


15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของไอร์แลนด์ใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงทั้งหมด เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น


© Copyright Globistack Limited